Windmolens


Gemeenteraad onderzoekt windenergie

De gemeenteraad heeft in november 2016 een motie aangenomen en een werkgroep ingesteld om onderzoek te doen naar windmolens.
Aanleiding hiervoor was het plan om in de Beekbergsebroek – op korte afstand van de Maten – drie windmolens te plaatsen. Dit plan heeft bij veel bewoners vragen opgeroepen. Waarom deze locatie? Welke impact hebben windmolens op omwonenden?

Gebleken is dat er veel weerstand is tegen het plaatsen van windmolens. De raad wil dan ook zowel de technische als de maatschappelijke aspecten verder onderzoeken. Het onderzoek heeft niet alleen betrekking op Beekbergsebroek, maar op alle locaties binnen de gemeente waarop in principe windmolens geplaatst zouden kunnen worden.

Een afvaardiging van de Wijkraad Zuidoost heeft inmiddels een gesprek gehad met de werkgroep van de gemeenteraad. Hierin heeft ze de zorgen van de bewoners nogmaals overgebracht en erop aangedrongen nadrukkelijk ook de gezondheidsaspecten goed te onderzoeken.

De werkgroep heeft toegezegd ook dit aspect te onderzoeken en hierover verslag uit te brengen. Volgens de planning moet de werkgroep eind april klaar zijn met haar werk.
De onderzoeksopdracht die de werkgroep heeft geformuleerd vindt u op: onderzoeksvraag_windenergie
De Wijkraad heeft hierover het volgende kritische geluid laten horen: Reactie_van_de_wijkraad_op_opdracht_aan_onderzoeksbureau_Wing

In een eerder verschenen rapport van onderzoeksbureau  Wing Verkenning windenergie in bosgebieden (bladzijde 26 tabel 1) wordt het volgende over geluidshinder gezegd:
“Het jaargemiddelde geluidniveau Lden veroorzaakt door een windmolen of windpark mag bij een geluidgevoelig object (bijvoorbeeld een woning) niet meer bedragen dan 47 dB. Daarnaast geldt een ten hoogst toelaatbare waarde voor het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode Lnight van 41 dB. De minimale afstand is hierdoor in de praktijk 360 m.”

Als je deze norm (minimale afstand in de praktijk 360 m) toepast op de plannen voor Beekbergsebroek dan is de conclusie dat windmolens daar niet geplaatst kunnen worden (minimale afstand tussen woning en windmolen bedraagt daar 290 meter). 

Volgens een bericht in de Stentor zou DeA (de initiatiefnemer voor een windmolenpark in Beekbergsebroek), zelfs als de gemeente en de provincie dat niet willen, de overheid kunnen dwingen de benodigde vergunningen af te geven.
Zie ook het volgende bericht: DeA zal medewerking niet afdwingen

Op 25 april 2017 besluit het college van B&W  de gebiedsvisie nog niet ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen, maar daarmee te wachten tot de conclusies van de raadswerkgroep bekend zijn. Zie: stand van zaken 25-4-2017

Op 20 juni 2017 heeft de raadswerkgroep Windenergie de resultaten van het onderzoek naar windenergie in Apeldoorn gepresenteerd.
Deze presentatie vindt u  hier: Presentatie_raadsonderzoek_windenergie_Apeldoorn
Het volledige rapport kan op de volgende link worden gelezen: Raadsonderzoek_windenergie_Apeldoorn

Op 28 juni heeft een tweede bijeenkomst over de onderzoeksresultaten plaatsgevonden; tijdens deze bijeenkomst kon iedereen die dat wilde vragen stellen over het rapport en zijn of haar mening geven over windenergie
De inspraakreactie van de wijkraad op die avond staat hier.

Op 21 september 2017 hield de gemeenteraad een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn.
Het actiecomité NEE tegen windmolens in de Beekbergsebroek en de wijkraad Zuidoost hebben op die avond hun standpunt over windenergie in Apeldoorn verwoord.
Zie: inspraakreactie-BBB-WindmolensNEE-20170918 en
Wijkraad Zuid-Oost Inspraakavond Windenergie 21 september 2017

Donderdag 28 september besprak de gemeenteraad de plannen om in Apeldoorn met behulp van windturbines energie op te wekken.
Op 9 november besloot de gemeenteraad dat “er op dit moment geen meerderheid voor toepassing van windenergie met behulp van windturbines in het kader van de gebiedsvisie Beekbergsebroek is”.
Lees de volgende Stentor-artikelen:
geen-windmolens-op-beekbergsebroek 
apeldoorn-gaat-duurzame-energie-van-buiten-de-eigen-grenzen-halen

 

 

Zie ook:
Natuur & Milieu schetst in het (Engelstalige) filmpje “An energetic Odysssee”een scenario waarbij – op een milieuvriendelijke wijze – in 90% van de energiebehoefte van de landen rond de Noordzee voorzien kan worden met windmolenparken op zee:  An energetic Odyssee

Tennet (verantwoordelijk voor het beheer van het Nederlandse hoogspanningsnet) komt tot dezelfde conclusie.
Uit een studie die ze heeft uitgevoerd blijkt dat energie-opwekking met Wind op Zee – – een goed alternatief vormt voor Wind op Land. Met name ook omdat aan Wind op Land veel bezwaren kleven in een dichtbevolkt land als Nederland.
In het plan van Tennet wordt de windenergie omgezet in waterstofgas als het aanbod (veel wind) groter is dan de vraag . Dit waterstofgas kan dan worden gebruikt voor de energievoorziening via ons gasnet. Op deze wijze kan een groot nadeel van windenergie (het aanbod is niet afgestemd op de vraag) worden ondervangen. Het Tennet-rapport kunt u hier lezen: onderzoek_tennet

Hieronder vindt u een aantal links met nadere informatie:

Actuele informatie over windmolens op zee en op land:
http://www.windstats.nl/

Concept-visie Beekbergsebroek:
https://www.apeldoorn.nl/beekbergsebroek

Inspraaknota en Gebiedsvisie Beekbergsebroek
De inspraaknotitie (waarbij – gelet op het standpunt van de raad m.b.t. windenergie in de Beekbergsebroek – de reacties m.b.t. windmolens onbesproken blijven) is te lezen op https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/projecten/nieuwbouw_ontwikkeling/beekbergsebroek/inspraaknota_23012018.pdf

De aangepaste gebiedsvisie is na te lezen op:
https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/projecten/nieuwbouw_ontwikkeling/beekbergsebroek/eindconcept_gebiedsvisie.pdf

 

Informatie over de impact van windmolens op de gezondheid, met name geluid: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/05/2_Kennisbericht_Geluid_van_windturbines_incl%20bijlage.pdf

Het rapport van deA over het plan om een windmolenpark in de Beekbergsebroek te realiseren:
https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2016/10/Rapport-Pondera-geluid-en-slagschaduw.pdf.pagespeed.ce.EHdqpdp_7Q.pdf

“Ed Nijpels, pleitbezorger van groene energie, en de Sociaal-Economische Raad onderschatten waardedaling huizen en slaapproblemen nabij windmolens; ze hebben de feiten over windmolenparken niet op orde.”.
Lees het hele artikel via deze link:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/03/bij-de-familie-luiken-kolkt-de-wind-om-het-huis-heen-5128335-a1530082