Wijkraad houdt op 6 oktober ledenvergadering

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 6 oktober.
De vergadering zal – i.v.m. de coronamaatregelen – online plaatsvinden en om 20:00 uur beginnen.

Voor deze online vergadering, hoeft u geen software te installeren.

U kunt vanaf 19:50 uur inloggen via de volgende link: https://eu.yourcircuit.com/guest?token=66ec6fbd-d3cb-420e-9a12-07ab5692fd35

Als klikken niet werkt, dan kunt u de link ook kopiëren en plakken in uw browser.

 

U kunt er ook voor kiezen om in te bellen. Inbellen op het volgende nummer: 030 744 07 59

Pincode om de vergadering in te komen: Pincode 3145 6240 25 #

Uw microfoon wordt automatisch gedempt. Druk op *3 om het dempen op te heffen.

 

De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering april 2019
     zie: notulen alv 2019

3. Toelichting op het jaarverslag
     zie: jaarverslag 2019

4. Financieel jaarverslag en verslag kascontrolecommissie
     zie: jaarrekening 2019
en verslag kascommissie 

5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

6. Herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuwe voorzitter

 7. Voortbestaan Wijkraad Zuidoost (en overige Dorps- en Wijkraden) naar aanleiding van de plannen m.b.t Burgerparticipatie van de Gemeente Apeldoorn.

8. Rondvraag / beantwoorden van voorafgaand aan de vergadering ingediende vragen.

9. Sluiting

 

Een korte toelichting op de agenda:

punt 5:  Inge Fortgens, penningmeester buurtraad De Velden is bereid gevonden deze functie te vervullen

punt 6:  Statutair aftredend zijn de secretaris en de voorzitters van de buurtraden Groot Zonnehoeve en De Horsten/Hoeken. Het bestuur draagt de volgende personen voor om in deze functies te herbenoemen, resp.:
Aren Steenbergen, Ole van Boeckel en Jan Kalter.
Henk Hamers heeft zich eerder dit jaar terug getrokken als voorzitter van de Wijkraad en wordt momenteel waargenomen door Alex van Luttikhuizen.
Het bestuur draagt Alex voor als nieuwe voorzitter van de Wijkraad.

punt 8:  U kunt tot uiterlijk 3 oktober schriftelijk vragen stellen (via info@wijkraadzuidoost) die in de vergadering besproken zullen worden.

We hopen u op 6 oktober – online – te mogen begroeten.