Tekst inspraaknotitie Wijkraad

Zoals toegezegd staat hier de integrale tekst van de inspraaknotitie. Deze inspraaknotitie is de voorzitter van de Wijkraad voorgelezen tijdens de inspraakavond op het stadhuis van 28 juni 2017.

Deze notitie zal ook gestuurd worden aan het college, de Raad en de Raadscommissie.

Geacht College van B&W, geachte Raadsleden, geachte commissieleden,

De Wijkraad Zuidoost maakt hierbij gebruik van het recht op inspraak naar aanleiding van de presentatie van het Feitenonderzoek Windenergie Apeldoorn. Deze inspraaknotitie zal separaat via mail aan u allen  worden verzonden en worden geplaatst op onze website

De Wijkraad betreurt ten zeerste dat de Raadswerkgroep Windenergie heeft nagelaten de adviezen van de Wijkraad mee te nemen in de onderzoeksvraag, wat in het overleg tussen de Raadswerkgroep en de Wijkraad wel was toegezegd tijdens de bijeenkomst op het Stadhuis, vrijdag 13 januari 2017.

De conclusie van het rapport verbaast dan ook geenszins, De Raadscommissie heeft slechts de bestuurlijke, wettelijke en beleidskaders onderzocht waarbinnen de mogelijkheid om windmolens te plaatsen binnen de gemeente Apeldoorn is onderzocht. Belangrijke onderzoeksvragen die ingaan op het effect op de gezondheid, geluidsoverlast en slagschaduw zijn niet, of althans ruim onvoldoende aan de orde geweest. Het onderzoek is in het geheel niet ingegaan op de vraag of er draagvlak bestaat voor windmolens en waar die dan wél geplaatst zouden kunnen worden.

In de lijst van geraadpleegde bronnen staan ook Energie coöperatie deA en het rapport van Pondera genoemd, dat in opdracht van deA is opgesteld. Dit zijn bronnen die niet passen in een onderzoek dat onafhankelijk zou moeten zijn.

 1. Wat heeft dit onderzoek de gemeente Apeldoorn, of de provincie Gelderland gekost en welke extra informatie, informatie die de gemeente Apeldoorn hiervoor nog niet had, opgeleverd?
 2. Wat heeft de Raad en de Raadscommissie tot nu toe gedaan met het (onder andere) door de wijkraad opgeleverde onderzoek, de opgeleverde informatie en de opgeleverde onafhankelijke rapporten van erkende instituten en onderzoeksbureaus?
 3. Hoe gaat de Raadscommissie nu het vraagstuk over draagvalk onderzoeken en wanneer gaat dat gebeuren? In de motie gejaagd door de wind is aangegeven dat de raadswerkgroep ook daarover zou rapporteren.

Volgens de enquête  die de Wijkraad onder de inwoners van de wijk Zuidoost heeft gehouden was maar liefst 81,5 % tegen de plaatsing van windmolens op de locatie Beekbergsebroek. De Enquete kon door alle bewoners van de wijk Zuidoost worden ingevuld. Het aantal respondenten wordt volgens onderzoeksbureaus als representatief gezien ten opzichte van het aantal huishoudens dat kon deelnemen.

De wijkraad vraagt zich af of de gemeente qua bestuur wel behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de belangen van bewoners in de Maten en BBB, want Apeldoorn is nooit een formele zoeklocatie windmolens van de provincie Gelderland geweest. Het Feitenonderzoek geeft dat ook aan. De Provincie is ook niet afhankelijk, noch is de Provincie afhankelijk geweest van de gemeente Apeldoorn om te voldoen aan de ambitie voor windenergie op land. Toch heeft de Gemeente Apeldoorn gemeend windmolens op te nemen in haar ambitieplan, wetende dat Apeldoorn in een in wind luw gebied ligt. Dan geef je daarmee initiatiefnemers alle kans om initiatieven te ontwikkelen die de gemeente vervolgens in een onmogelijke positie brengen tegenover burgers en initiatiefnemers.

De gemeente Apeldoorn heeft groei ambities en gebrek aan bouwgrond. Op basis van de informatie die nu ook door WING is opgeleverd blijkt dat de groei ambitie in gevaar komt als er windmolens worden geplaatst om aan de eigen ambitie van energieneutraliteit te voldoen.

 1. Gezien de boven twee staande punten, vindt de gemeente het dan niet meer dan logisch dat de eigen ambitie met betrekking tot opwekken van energie door middel van windturbines wordt herzien en overgaat tot ander vormen van energieopwekking (bv zonne-energie), of overgaat tot het inkopen van groene energie?

Bovendien, wij uit diverse bronnen, is het technologische hoogtepunt van windmolens inmiddels wel bereikt. De enige innovatie kan nog komen uit hoger masten en grotere rotordiameters. Zonne-energie daarentegen ondergaat nog steeds hele grote technologisch stappen die het mogelijk maken om meer energie met minder (vierkante meters) zonnepanelen op te wekken

 1. Waarom zou je als gemeente investeringen in oude technologie toestaan die de eigen groeiambitie in gevaar brengt en op grote maatschappelijke weerstand stuiten?

In vorige publicaties en voorlichting werd gesproken over windmolens tot 200 meter tiphoogte (199,5 meter). Nu wordt er in het rapport van WING al uitgegaan van een tiphoogte van 230 meter. Gezien de “technologische innovaties” op dit gebied, is de maximale hoogte nog lang niet bereikt. We weten inmiddels dat het model windmolen van 149 meter, zoals vermeld in het Feitenonderzoek, voor Beekbergsebroek veel te laag is.

 1. Is er een garantie af te geven op de maximale hoogte waarmee we als inwoners van Apeldoorn mee kunnen worden geconfronteerd?

WING geeft aan dat er nadelige effecten zijn op o.a gezondheid, natuur en waarde van onroerende goed en dat eventuele schadelijke effecten binnen wettelijk normen vallen. Effecten op de gezondheid worden daarmee dus gewoon weg gewuifd.

Het Feitenonderzoek zegt over gezondheidsaspecten, als het gaat om fijnstof, dat dat dit naar verwachting geen effect zal hebben. Hier is voor Apeldoorn geen onderzoek gedaan. Dit lijkt dus een loze opmerking.

 1. Waar is dan de uitspraak van WING op gebaseerd?

Wanneer je de natuurgebieden binnen de gemeente buiten beschouwing laat blijven er weinig plekken over waar windmolens niet tot overlast zullen leiden. Wanneer je als gemeente kiest voor behoud van groen en natuur, zou dat betekenen dat opwekken van groene energie in de gemeente niet past,

Onderzoek naar het effect van windmolens op fijnstof bij de gemeente Velsen heeft uitgewezen dat er daadwerkelijk wel een nadelig effect was. Toegegeven, het effect was gering, maar als je kijkt naar de toename van het verkeer op de A1 en A50 zal dit geringe effect voor Apeldoorn toch toenemen.

 1. Hoe rechtvaardigt de gemeente Apeldoorn de opeenstapeling van negatieve effecten van windmolens op de gezondheid voor de inwoners van Zuidoost

In het rapport van WING wordt aangegeven dat slaapverstoring als neveneffect niet is bewezen. Een veel geciteerd rapport “The Effects on industrial windturbines noise on sleep and health” stelt dat dit tot 1400 meter vanaf de turbines daadwerkelijk wel optreedt. In het rapport van de universiteit van Utrecht klaagt 1/3 deel van de bevolking over geluidsoverlast.

 1. hoe verklaart u deze tegenstrijdigheid?
 • Studies tonen aan (volgens bureau WING) dat er een verband bestaat tussen de hoeveelheid windturbinegeluid en ernstige hinder
 • Naar de bromtoon in de gemeente Houten, waar ernstige klachten over zijn wordt nog steeds gezocht
 • Het geluid zal zeker niet wegvallen tegen achtergrondgeluid van de snelweg. Volgens TNO (en WING) wordt het geluid van windmolens als veel hinderlijker ervaren dan geluid van verkeer en treinen, omdat het een continu geluid is.
 • Het rapport van Pondera geeft aan dat er geen sprake is van laagfrequent geluid, terwijl in middels al is aangetoond dat dit wel degelijk het geval is. Bovendien kan resonerend laagfrequent geluid tussen bebouwing versterkend werken waardoor overlast toeneemt.
 • Het verband tussen het geluidsvolume en de impact op de gezondheid (bijvoorbeeld slaapverstoring) is niet 1-op-1 te leggen. Laagfrequent geluid is vaak nauwelijks hoorbaar maar een zeer hoge impact op de slaapverstoring.

Het Feitenrapport beschrijft drie modellen waarin plaatsing van windmolens binnen de gemeente Apeldoorn mogelijk is. Als het gaat om de modellen A en C, dan wordt dat de bandbreedte voor het plaatsen van windmolens kleiner wordt als er extra eisen worden gesteld.

Als de Wijkraad zo vrij mag zijn dan stellen wij als extra eis voor om de windmolens uit de zeten bij Zuiden- en Zuidwestenwind, indien het besluit valt om toch in te stemmen met windmolens op Beekbergsebroek.

De gemeente Apeldoorn heeft een rol als het gaat om het beschermen van burgers tegen maatschappelijk onaanvaardbare effecten van nieuw ontwikkelingen. Gelet op de ervaring dat een dergelijk project tweespan zaait onder de bevolking in Houten en de felle discussie tussen voor- en tegenstanders die nu al in de gemeente Apeldoorn worden gevoerd;

 1. Is hier dan niet nu al een maatschappelijk onaanvaardbaar effect in wording waar de gemeente beter op voorhand actie kan nemen dan te wachten tot het maatschappelijk onaanvaardbare effect nog groter wordt?

Volgens het rapport van Wing is er volgens Eneco maar een kleine groep tegenstander in Houten, terwijl in het rapport van de universiteit Utrecht staat “er is een grote groep tegenstanders”. Eneco is belanghebbende bij windenergie, de Universiteit van Utrecht niet.

 1. Is het dan voor de Raad niet uitermate aannemelijk dat ook binnen Apeldoorn een grote meerderheid tegen windmolens is die zich niet laten horen.
 2. Waarom werkt de gemeente Apeldoorn mee aan beleid dat erop is gericht om windenergie in windluwe gebieden positief te beïnvloeden door extra subsidies?

Een turbine in een windluw gebied krijgt meer subsidie = belastinggeld. Vervolgens wordt er ook energiebelasting betaald; weer geld van de belastingbetaler. De belastingbetaler betaalt dus 2 keer

In de doelstelling die Apeldoorn “op termijn” heeft, komt 63% van de opgewekte energie uit Zonne-energie.

 1. Waarom wordt daar nu dan niet al volledig op ingezet en blijft de gemeente worstelen met de windmolen problematiek?

Bureau Wing geeft aan dat de opbrengst van oude, of minder windrijke locaties (zoals Apeldoorn) gebaseerd is op 1800 vollast uren in tegenstelling tot windrijke gebieden waar de vollast berekening op 2200 uren ligt. Vervolgens rekent WING met 2200 vollast uren voor de gemeente Apeldoorn wat een vast gesteld wind luw gebied is.

 1. Hoe is dat te verklaren en wat wordt met deze wetenschap gedaan?

Waardedaling van Woningen wordt bevestigd in het rapport van WING. Woningen binnen een straal van 2 kilometer rond windmolens dalen in waarde. Ook zijn er gerechtelijke uitspraken (door Wijkraad Zuidoost al in een eerder stadium aangegeven en aangeleverd) dat woningen tot wel 30% in WOZ-waarde kunnen dalen.

 1. In welk opzicht wordt dit meegenomen in de besluitvorming van de gemeente Apeldoorn?

Zaterdag 24 juni lazen wij in de Stentor het bericht dat het Paracentrum Teuge wellicht moet verplaatsen vanwege nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad airport. Het ministerie van I&M heeft aangegeven dat zij een uitvliegroute voor Lelystad direct over Luchthaven Teuge wil laten lopen. In verband met de hoogtebeperkingen die hierdoor ontstaan, zal dit tot gevolg hebben dat het nationaal paracentrum dat op Teuge gevestigd is, moet sluiten.  Dit heeft ook effect op de hele Luchthaven Teuge aangezien een groot gedeelte van de omzet door het paracentrum gerealiseerd wordt. Dit betekent dat er potentieel een groter gebied ten Oosten van Apeldoorn, inclusief de Ecofactorij, in aanmerking komt voor de plaatsing van windmolens

 1. De provincie is deelnemer aan de Alders Tafel Lelystad. Was u op de hoogte van de bovenstaande ontwikkelingen?
 2. Wat is het standpunt van het College ten aanzien van de gewijzigde aanvliegvliegroute en de gevolgen voor Luchthaven Teuge?
 3. Kan met deze ontwikkeling in het vooruitzicht de omstreden locatie Beekbergsebroek definitief als zoeklocatie voor de plaatsing van windmolens worden geschrapt?
 4. Wat gaat het college doen om het ministerie van I&M te overtuigen van de negatieve gevolgen van haar voorgenomen besluit en de mogelijkheid om dit terug te draaien?

Volgens het Feitenonderzoek laat onderzoek naar draagvlak voor ruimtelijk- en milieubeleid, ook wel omgevingsbeleid, zien dat het vroegtijdig betrekken van bewoners en gebruikers allereerst de kwaliteit van de plannen ten goede komt. Niet verwonderlijk, want op deze manier komt relevante gebiedskennis beschikbaar om in de plannen te verwerken. Daarnaast neemt het draagvlak toe doordat bewoners die zich tijdig gehoord weten, eerder begrip hebben voor keuzes die niet direct eigenbelang zijn.

 1. Ondanks dat er nog geen onderzoek naar draagvlak is geweest, verwacht de Raadscommissie dat ditzelfde, gezien de nu nog grote weerstand vanuit Zuidoost en Beekbergsebroek, ook gaat gelden voor de zoeklocatie Beekbergsebroek en waarom?

Draagvlak onderzoek toont aan dat een lege kaart waarop bewoners zelf kunnen aangeven waar zij wel windmolens geplaatst zouden willen zien direct bijdraagt aan draagvlak voor windmolen locaties in tegenstelling tot een instantie die met en reeds met windmolens ingerichte kaart komt.

 1. In hoeverre is de gemeente Apeldoorn bereid om van voor af aan te beginnen met een lege kaart om zo draagvlak voor locaties te onderzoeken?

Wanneer je op de interactieve kaart instelt dat je op 400 meter (veilige afstand en een afstand die in de praktijk vaak wordt gehanteerd volgens WING) van woningen binnen en buiten de bebouwde kom geen windmolens plaatst blijft er vrijwel geen geschikte locaties over om windmolens te plaatsen. Wij stellen dit dan ook voor als mitigerende maatregel.

 1. Wat vindt de Raad van deze bevinding en welk effect heeft dit voor de Raad op de ambitie?

De Wijkraad heeft vernomen dat de energie die met de beoogde windmolens op Beekbergsebroek zal worden opgewekt, direct het Net op gaat en dus niet rechtstreeks ten goede komt aan Apeldoorn.

 1. Wat is dan de toegevoegde waarde van het binnen de grenzen van de gemeente Apeldoorn opwekken van energie door windturbines ten opzichte van het inkopen van deze vorm van energie die veel efficiënter is opgewekt?

Recentelijk is bekend geworden dat windmolens op zee al helemaal geen subsidie meer nodig hebben om rendabel en efficiënt te zijn.

Het is wel duidelijk dat elke ontwikkeling rondom het windmolen vraagstuk veel vragen en weerstand oproept.

De Wijkraad heeft de gemeente Apeldoorn inmiddels voorzien van heel veel onafhankelijke informatie, rapporten en presentaties van onder ander het RIVM, het NLVOW, de Universiteit van Utrecht, landelijke pers en lokale pers, daarnaast heeft de Wijkraad geparticipeerd in een Belevingsdag op Beekbergsebroek, waar onafhankelijke experts hebben laten zien waarom er geen Windmolens dichtbij een woonomgeving geplaatst moeten worden en we zijn ervan overtuigd dat dit niet ontkent kan worden en dat er daarom van deze plannen moet worden afgezien, vooral ook omdat er geen draagvlak is.

We moeten bovendien ook niet vergeten dat het opwekken van windenergie nog steeds geen bijdrage levert aan een “groene” ambitie. De afgelopen jaren is weliswaar de opbrengst van energie opgewekt door windmolens fors toegenomen, maar het gebruik van fossiele brandstoffen in de energiecentrales is ook fors toegenomen. Het positieve effect op het milieu is dus uitgebleven.

Het is duidelijk dat het onmogelijk is dat de gemeente Apeldoorn haar ambities met windenergie gaat halen als de ambitie op groei (bebouwing) ook wil realiseren, omdat er in de buurt van windmolens niet kan worden gebouwd. Daardoor kan de gemeente beter inzetten op zonne-energie, omdat daar op termijn toch al voor 63% mee in de energiebehoefte wordt voorzien. Gelet op de technologische ontwikkelingen is het aannemelijk dat dit in de toekomst nog efficiënter kan en daardoor nog minder ruimte in beslag zal gaan nemen.

De gemeente zal ook kritisch moeten kijk naar kansen. Er zijn al de nodige gemiste kansen aan te geven, zoals Greenferm en Ameco, beide goed voor (op dit moment) respectievelijk 5 miljoen en 8 miljoen KwH; goed voor 3715 huishoudens en vergelijkbaar met 1,5 windmolen. Door dit soort oppervlakken te benutten, is er geen enkele noodzaak voor windmolens binnen de grenzen van de Gemeente Apeldoorn.

De Wijkraad Zuidoost heeft nog een lijst met vragen die wij graag beantwoord zouden zien, maar niet plenair willen behandelen. Wij vragen dan ook dat de Raad en de Raadscommissie deze vragen, maar ook de voorafgaande vragen alsnog schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Namens de Wijkraad Zuidoost

Met vriendelijke groet,

Alex van Luttikhuizen

Voorzitter a.i. Wijkraad Zuidoost

 

Aanvullende Vragen

 

 1. Planschade: hoe komen jullie op de waardevermindering van het onroerend goed op minder dan 2 km afstand. Wat is de gradatie bij kortere afstanden bv korter dan 500 meter.
 2. Waarom is er niet in het model een windmolen met tiphoogte van 199 meter niet meegenomen terwijl dat door deA is voorgesteld. 230,5 meter waar is dit op gebaseerd. Daar wordt wel in het rapport over gesproken.
 3. Wat zijn de criteria voor de verschillend windmolens tezamen om te kunnen spreken van een windpark.
 4. Waarom is de windkaart bij de geschiktheid voor winenergie in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven.
 5. Welke praktijkervaringen zijn in het onderzoek gebruikt en hoe zijn die ervaringen dan vertaald. Doelend op model A.
 6. Is er binnen dit onderzoek gebruikgemaakt van de Duitse ervaringen en rapporten. Indien nee, waarom dan niet?
 7. Komt er nog een dieper onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid risico’s voor woningen die binnen een straal van 2 Km tot een windmolen staan?
 8. Waarom is de spoorlijn langs lieren niet gezien als een hoofdlijn. Aangezien deze wel zodanig wordt gebruikt. (VAR, circulus, grievink)?
 9. Waarom kunnen er volgens de arcering windmolens staan in het beekbergerwoud, terwijl dit natuurgebied is?
 10. Waar is de afstand van 230,5 meter op gebaseerd? Dat lijkt een min of meer willekeurig gekozen afstand maar is wel heel bepalend voor de uitkomst van de modellen.
 11. Waar is de afstand van 500 meter op gebaseerd? Waarom niet de tot nu toe gangbare  gangbare 400 meter? Moet die niet afhankelijk gemaakt worden van de tiphoogte van de windmolens?
 12. Waarom zou de afstand voor huizen buiten de bebouwde kom kleiner mogen zijn dan voor huizen binnen de bebouwde kom? Voor individuele bewoners is de last gelijk. Of zelfs meer omdat je der dan ook nog direct zicht op de windmolens hebt. En ook meer lawaai.
 13. bij Hazeldonk staan de windmolens op de parkeerplaats dichtbij de bedrijven. Waarom kunnen ze in Apeldoorn niet op het bedrijventerrein staan? B.v. Op de parkeerplaats van de Ekro
 14. Hoe groot moet een stip zijn om er een windmolen op te kunnen zetten? Van waar wordt er gemeten. Vanaf de as of vanaf de wiek tip.
 15. Het rapport gaat ervan uit dat energieneutraal ook betekent om zelfvoorzienend te zijn. En dus dat alle energie binnen de gemeentegrenzen moet worden opgewekt. Waarom wordt de mogelijkheid om duurzame energie in te kopen of bij voorbeeld grond aan te kopen in Spanje om zonnepanelen te plaatsen of windenergie op zee in te kopen niet als mogelijkheid onderzocht? In de polder staan een heleboel windmolens die zijn toch niet allemaal nodig voor de inwoners van de polder zelf.
 16. Hoe is de geluidsnormen verwekt in de uitwerking naar de modellen.
 17. Tijdens de presentatie van het rapport is gemeld dat de meeting m.b.t. Het toetsingscriteria van de radar gaat wijzigen. Waarop is dit gebaseerd.
 18. Wat houdt de hoorzitting in die op d.d. 21-sept gehouden wordt in.
 19. Tijdens de bijeenkomst van afgelopen dinsdag, werd er benadrukt dat het knippereffect als gevolg van slagschaduw geen epilepsie veroorzaakt. Maar wat is de invloed op andere aandoeningen zoals autisme of mensen met een oogaandoening etc. die gevoelig zijn voor de prikkels als gevolg van het knippereffect? Wordt hier nog nader onderzoek naar gedaan?
 20. Bij het nieuw te bouwen windpark Bijvanck, is vastgelegd dat er geen knippereffect op de woningen mag plaats vinden.“voor windpark Bijvanck is besloten ervoor te zorgen dat slagschaduw op de gevel van woningen in de omgeving wordt voorkomen. Woningen in de omgeving van dit windpark worden dus nul uur per jaar geraakt door slagsschaduw.(Bron: http://windparkbijvanck.nl/randvoorwaarden/slagschaduw-en-lichthinder) Kennelijk is dit een zeer hekelpunt voor dit project. Het gaat ons om onze gezondheid, wordt hier nog nader onderzoek naar gedaan? En waarom is hier verder in het rapport niet op in gegaan.
 21.  Het vertrekpunt van het rapport is de energie doelstelling. Waar om is er ook niet naar andere vormen van duurzame energie om aan de duurzame doelstellingen te voldoen.?