Nieuwbouw Imkersplaats

De gemeente stuurde ons de volgende brief (die ook bij bewoners en bedrijven in de omgeving zal worden bezorgd):

 

Op 15 april 2019 hebben wij samen met woningbouwvereniging De Goede Woning de voorlopige plannen voor de woningbouw op de voormalige school aan de Imkersplaats 38 aan u gepresenteerd. Wij hebben aan u gevraagd om reacties op dit plan geven, Hiervan heeft u goed gebruik gemaakt, wat wij erg op prijs stellen.

Een aantal van deze reacties hebben, na bespreking en beoordeling daarvan, geleid tot aanpassing van de plannen. Graag informeer ik u daarover, het oude en het nieuwe plan zijn ter informatie bijgevoegd.

Uw reacties

U zult begrijpen dat wij in deze brief niet alle individuele reacties beschrijven, daarom zijn ze hieronder puntsgewijs samengevat:

 1. te weinig ruimte tussen de parkeerplaats van de nieuwe woningen en de tuinen van de woningen aan de Gruttersdreef 514-529. Tevens werd een groene buffer daartussen gemist
 2. liever geen zijramen op de verdieping in verband met de privacy
 3. handhaven van een aantal (specifieke) bomen, maar ook verzoeken om (een aantal) bomen te kappen
 4. zorgen over geluidsoverlast van de luchtwarmtepompen
 5. voorstellen om de woonblokken in oost-westelijke (richting winkelcentrum) of noord-zuidelijke richting (richting Imkersplaats) op te schuiven. Voorstellen voor een geheel andere verkaveling of voorstellen waarbij woningen geschrapt worden, omdat het plan als (te) vol werd ervaren.
 6. Verzoek om bij wijziging van het plan bepaalde doorzichten en/of uitzichten te behouden.

 

Onze reacties

Hieronder staat per punt onze reactie aangegeven en of het heeft geleid tot wijzigingen in het plan:

 1. de woningblokken worden een aantal meters opgeschoven richting het winkelcentrum, waardoor er een (groene) buffer gemaakt kan worden tussen de tuinen van de woningen aan de Gruttersdreef 514-529 en de parkeerplaats van de nieuwe woningen. Hiermee liggen de tuinen en de parkeerplaats verder uit elkaar. De invulling van de groene buffer moet nog verder uitgewerkt worden.

2. de zijramen op de verdieping zijn uit het ontwerp gehaald.

 1. de grote boom aan de kant tegenover Gruttersdreef 514 blijft behouden en we proberen de grote boom tegenover Gruttersdreef 312 ook te behouden.
  Die laatste staat wel dicht bij de nieuwe woning, het is daarom nog even afwachten of dat mogelijk is. Er worden niet meer bomen gekapt dan noodzakelijk voor de nieuwbouw, tenzij er zieke bomen tussen zitten.
 2. Luchtwarmtepompen produceren geluid, een acceptabel alternatief is echter niet voorhanden. De pompen staan midden op het (platte) dak. Hierdoor wordt eventuele geluidsoverlast zo veel mogelijk beperkt. Verder komt er een kleine opstaande rand langs het dak, waardoor de luchtwarmtepompen zoveel mogelijk uit het zicht zijn. Dit is het maximaal haalbare op dit punt.
 3. De woningblokken zijn een aantal meters richting het winkelcentrum opgeschoven én er zijn twee woningen uit het plan gehaald aan de zijde van de Gruttersdreef 513-310. Het plan is niet verder in zuidelijke richting opgeschoven, omdat anders de groene buffer aan de kant van de Imkersplaats te smal wordt en daar staan ook een paar bomen die we graag willen behouden. Omdat er 2 woningen uit het plan zijn gehaald aan de noordzijde, wordt de reeds bestaande groene buffer tussen de nieuwbouw en de Gruttersdreef 513-310 ook breder. De verschuiving richting winkelcentrum gaat in de meeste gevallen niet ten koste van eerder getoonde doorzichten of uitzichten.
 4. Door het creëren van groene of bredere groene buffers én het handhaven van een aantal bomen ten opzichte van het vorige plan, is er zo veel als mogelijk recht gedaan aan de wens om doorzichten en/of uitzichten zoals deze in het originele plan zaten, te behouden.

Vervolg

Met de bovenstaande aanpassingen zijn wij naar onze mening aan de grootste bezwaren op het plan tegemoet gekomen. Wij zijn ons ervan bewust dat we niet iedereen tevreden hebben kunnen stellen en dat de wijzigingen in het plan mogelijk weer nieuwe bezwaren gaan opleveren, maar gaan ervan uit dat we hiermee het grootste draagvlak in de buurt voor het nieuwe plan hebben. Wij gaan binnenkort de bestemmingsplanprocedure opstarten, hierover krijgt u nog nader bericht. In deze procedure kunt u uiteraard ook nog uw eventuele bezwaren kenbaar maken.

 

Mocht deze brief nog vragen oproepen, dan horen wij dat graag. Hou er wel rekening mee dat in verband met de vakantieperiode een mogelijke reactie van onze kant even op zich laat wachten.

 

Met vriendelijke groet,

Linda Bruning-de Vries

Projectleider

Zie ook de volgende illustratie: Imkersplaats1

en imkersplaats-foto