Leden stemmen voor opheffing Wijkraad

Op de 2e Algemene Leden Vergadering van 2021 heeft meer dan 2/3 van de aanwezige leden voor opheffing van de Wijkraad gestemd. Op de eerste ALV van 18 mei 2021 was niet de vereiste 2/3 van alle leden aanwezig om een geldige stemming te kunnen houden. In de vergadering van 25 mei, was  2/3 van de dan aanwezige leden nodig om het besluit te bekrachtigen.

Er was een aangenomen motie om opnieuw te stemmen nodig, om uiteindelijk, na een  uitgebreide discussie, te komen tot dit besluit.

Enkele tegen stemmers hadden gehoopt dat, door tegen te stemmen, er toch nog mensen op zouden staan die een nieuw bestuur wilden gaan vormen, om  de Wijkraad voort te zetten. Dit gebeurde niet, waardoor ook zij tot de conclusie kwamen dat tegen houden van het onvermijdelijke, geen zin meer had.

Besloten is om de resterende 6 maanden van 2021 te gebruiken om alle lopende zaken af te ronden en om een bestemming te vinden voor het batig saldo. Die bestemming zal volledig in lijn zijn met de richtlijnen van de vereniging.

Einde van dit jaar zal er een laatste ALV worden gehouden. Daar zal het bestuur verantwoording afleggen over 2021 en de besteding van het batig saldo.

Het is spijtig te moeten concluderen dat de vereniging, die op 12 december 1977 is opgericht, na vrijwel exact 44 jaar, ophoudt te bestaan. Dit alles door een ondoordacht initiatief van de gemeenteraad, gretig uitgevoerd door het College van B&W om burgerparticipatie te verbeteren.

Hiermee komt een einde aan 44 jaar onafhankelijke belangeloze inzet van vele vrijwilligers, die zich ingespannen hebben om de wijk De Maten en Groot-Zonnehoeven (Zuidoost), beter te maken en te behouden. Vooral de onafhankelijke status en de status die de Wijkraad had binnen de Verordening Dorps- en Wijkraden, om namens de inwoners van Zuidoost te spreken is hiermee voltooid verleden tijd; helaas.

In de komende periode zal de wijkraad in principe geen nieuwe zaken meer behandelen. De Wijkraad heeft nog een aantal aanvragen lopen voor speeltoestellen. Daarnaast wil de Wijkraad ervoor zorgen dat het beheer van de AED’s goed wordt over gedragen. Eventueel kan nog besloten worden om de wijkkrant financieel te ondersteunen. Hoeveel geld er daarna nog overblijft, is nog niet duidelijk. Nieuwe initiatieven die kunnen helpen bij het besteden van het laatste deel van het batig saldo, kunnen nog in overweging worden genomen. Daarvoor kunt u zich dus nog wel melden bij de Wijkraad. Of uw aanmelding in behandeling genomen kan worden zal afhangen van het resterende saldo. De Wijkraad zal, zoals gezegd, zich bezig houden met afrondende activiteiten en het vinden van een bestemming voor het resterende saldo.

Rest mij om nogmaals alle vrijwilligers van Zuidoost heel hartelijk te bedanken voor hun jarenlange inzet; Heel hartelijk bedankt!!

Ook wil ik de ambtenaren van de gemeente Apeldoorn bedanken met wie wij al die jaren prettig en constructief hebben samen gewerkt. Dank je wel!

Namens het bestuur van Wijkraad Zuidoost,

Alex van Luttikhuizen

Voorzitter