Gemeenteraad stemt voor intrekken Verordening

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met intrekken van de verordening op Dorps- en Wijkraden. Luisterend naar de inbreng van de diverse fracties concluderen wij, dat naar alle inspraaknotities, raadplegingen en bezwaren niet of nauwelijks is gekeken. Het bestuur van de Wijkraad zal, naar alle waarschijnlijkheid, besluiten 2021 te gebruiken om de activiteiten af te bouwen, om zo uiterlijk 31-12-2021, na 44 jaar definitief te stoppen.

De fracties die nog niet bereid waren het intrekken van de verordening te steunen, waren het CDA, de Christen Unie, de SGP, 50 plus en Gemeente Belangen. Samen goed voor (helaas slechts) 14 van de 38 zetels.

Wat betekent dit

Volgens het plan Willems kan er geen subsidie verleend worden aan een algemene belangenvertegenwoordiger. Er moet altijd een koppeling zijn met een initiatief namens burgers en daar wordt dan subsidie aan verleend, of niet. Dat is een subjectief besluit waar tegen GEEN bezwaar gemaakt kan worden. Zo simpel ligt het. Daarom past het model van een wijkraad of buurtraad niet in het model/plan van Willems.

Het plan Willems zal dan ook door de politieke partijen in de gemeenteraad stevig geamendeerd moeten worden, wil daarin nog een wijkraad, of  buurtraad zijn plaats kunnen vinden, die het algemeen belang probeert te behartigen namens en voor de inwoners van de wijken/of buurt.  De Wijkraad verwacht niet dat dit zal gebeuren, want Willems zal dat waarschijnlijk niet accepteren en het zal de coalitie ook geen crisis waard zijn, waarin de wethouder aftreedt.

Gezien de stemming in de raad zal dat laatste dan ook niet gebeuren. Daarmee lijkt dus een definitief einde te komen aan een redelijk goed functionerende vorm van burgerparticipatie, terwijl er nog niet eens een nieuw model burgerparticipatieplan voor in de plaats is ontwikkeld. Het College wil die nieuwe vorm van participatie ophangen aan de OMGEVINGSWET. De omgevingswet is al verschillende keren uitgesteld, waardoor het niet te verwachten is, dat er op korte termijn een officieel nieuw model burgerparticipatie (met bij behorende verordening) komt. Wat overblijft is een subsidieregeling waarin geen plaats is voor belangenvertegenwoordigers en waarbij subsidieaanvragers aan de leiband van de gemeente komen te lopen.

Binnenkort zullen de leden van de Wijkraad een uitnodiging krijgen voor een Algemene Ledenvergadering waar het een en ander besproken zal worden. 2020 is om meerdere redenen een donker jaar gebleken. Het zal voor heel veel mensen in onze wijk de komende jaren lastig worden om hun stem te laten horen.

Er staat ons veel te gebeuren waar een collectief geluid voor moet gelden, zoals de Regionale Energie Strategie, de Warmtetransitie en natuurlijk de verkabeling van de hoogspanningsleidingen.

In de nadagen van ons bestaan zullen wij ons nog voor onze leden blijven inspannen. Helaas zal 2021 waarschijnlijk het laatste jaar zijn. Vanaf deze plek wenst het bestuur u allen toch fijne en vooral gezonde feestdagen toe.