B&W gaat voor intrekken verordening Dorps- en Wijkraden

Op 3 november ontvingen de Dorps- en Wijkraden een brief van Burgemeester & Wethouders waarin het intrekken van de Verordening dorps- en wijkraden werd aangekondigd.

Als dit door de Raad wordt overgenomen, dan komt de Wijkraad buitenspel te staan en is de Wijkraad geen officiële vertegenwoordiger meer van de inwoners van Zuidoost (De Maten en Groot-Zonnehoeve). De Wijkraad wordt dan niet meer automatisch op de hoogte gehouden van plannen die de leefomgeving raken en kan dan ook niet meer namens de inwoners van Zuidoost inspreken, of bezwaar maken. De Wijkraad kan dan ook niet meer namens de inwoners gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Tegelijkertijd wil B&W ook een nieuwe Subsidieregeling voor zogenaamde “gebiedsparticipanten” instellen. Dit klinkt interessant, maar het heeft heel wat voeten in aarde om subsidie voor een initiatief te krijgen. Dit komt omdat er geen duidelijke en objectieve criteria zijn; de gemeente bepaald of zij een initiatief “goed” vinden en daar kan geen bezwaar tegen aangetekend worden.

Daarnaast wordt van een participant verwacht dat hij meewerkt aan plannen van de gemeente en andere organisaties. In combinatie met de subjectieve criteria is het zo geformuleerd dat je een verlengstuk wordt van de gemeente en ook niet meer onafhankelijk bezwaar kunt maken tegen plannen die minder gunstig zijn, zoals het plaatsen van windmolens, overlast van snelwegen of industrie en hoogspanningsleidingen. Juist de onafhankelijkheid van de Wijkraad, het mandaat van vertegenwoordiging en de erkenning als officiële gesprekspartner, maakt dat de Wijkraad serieus genomen wordt en serieus genomen moet worden door de gemeente.

De gemeente wil de huidige 23 Dorps- en Wijkraden buitenspel zetten en daarvoor in de plaats 46 gebieden aanwijzen waarbinnen gebiedsparticipanten initiatieven mogen ontplooien. Zeven van die gebieden (Buurtraden) vormen nu samen de Wijkraad Zuidoost. Binnen die gebieden zullen nieuwe participanten moeten opstaan die aan alle eisen van een gebiedsparticipant moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Nu wordt dat centraal door de Wijkraad geregeld en worden de Buurtraden daarmee ontzorgd. De huidige Buurtraden hebben al te kennen gegeven daar geen trek in te hebben en gaan stoppen als de plannen doorgaan.

De Wijkraad maakt (gefundeerd) bezwaar tegen het opheffen van de verordening en tegen de nieuwe subsidieregeling. Op verzoek van B&W wordt tegen beide zaken apart bezwaar aangetekend.

U kunt hier ons bezwaar lezen tegen het intrekken van de verordening op Dorps- en Wijkraden en u kunt hier ons bezwaar lezen tegen de nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipanten.

Wanneer onze bezwaren niet toegewezen worden en dus de plannen van B&W doorgaan, gaat dat het einde betekenen van de Wijkraad en de Buurtraden.

Het moraal onder de bestuursleden van de Wijkraad en de vrijwilligers die zich zich al jaren inzetten voor de Wijk en de Buurt (sommigen doen dat al meer dan 20 jaar) is door alle perikelen flink gedaald, net als het vertrouwen in het (huidige) college van B&W. De vraag is of herstel van vertrouwen in samenwerking met de gemeente onder dit college nog wel mogelijk is.

We zullen de procedure moeten afwachten, maar als er een moment was voor massaal protest vanuit de Wijk en de Buurten, dan is dit het moment. U kunt dit protest (mede) ondersteunen door zelfs nu nog massaal lid te worden van Wijkraad Zuidoost (mail naar info@wijkraadzuidoost.nl).

De vrijwilligers die zich al jaren belangeloos inzetten voor hun straat, hun buurt, hun wijk EN voor u, verdienen uw steun.

Zonder massale steun en protest vanuit de De Maten en Groot-Zonnehoeve is het zeker gedaan met de Wijkraad en zal in 2021, na 44 jaar, de wijk niet langer op de Wijkraad kunnen rekenen.

Namens het bestuur,

Alex van Luttikhuizen, Voorzitter Wijkraad Zuidoost.