Bouw mestverwerker Greenferm van start

Nadat Greenferm een vergunning had aangevraagd voor een vestiging op de Ecofactorij hebben de Wijkraad en de Buurtraad de Hoeven in de periode 2015-2016 zich daarmee intensief bezig gehouden.
De Wijkraad was in de gelukkige omstandigheid dat zich binnen de eigen gelederen specialistische kennis aanwezig was over geur en geurverspreiding.
Mede daardoor zijn de eisen in de vestigingsvergunning op de nodige vlakken aangescherpt. Dit moet in de praktijk tot een drastische vermindering van mogelijke overlast door de geur van mest leiden.
De
vestiging van Greenferm is uitgebreid aan de orde geweest tijdens buurt- en wijkraadvergaderingen en tijdens de algemene ledenvergadering van de Wijkraad in 2016.

 Voor de goede orde: Greenferm is GEEN mestvergister en ook GEEN mestverbrander, maar een mestverwerker. Rondom mestvergisters (producenten van “groene energie”) en mestverbranders bestaat de nodige controverse. De mestverwerker Greenferm scheidt de mest van koeien en varkens door middel van een biologisch proces in een zogenaamde “droge fractie” en een zogenaamde “natte fractie”. Het resultaat van dit scheidingsproces wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor de agrarische sector. 

Recentelijk heeft de Wijkraad nog geïnformeerd wat de stand van zaken was rondom de vestiging van Greenferm, omdat het sinds 2016 stil is geweest. De vestiging van Greenferm is door Greenferm zelf uitgesteld, omdat  -volgens zeggen – Greenferm nog niet voldoende mestcontracten had om het bedrijf te kunnen laten draaien.
De wijkraad blijft de ontwikkelingen – met name vanaf het moment dat het bedrijf met de productie begint – kritisch volgen.

 

Op de website : https://www.pigbusiness.nl/artikel/143378-begin-2019-start-mestverwerking-greenferm-apeldoorn/

valt het volgende te lezen:
Greenferm richt zich op de verwerking van rundvee-, kalveren-, varkens- en zeugendrijfmest. Op industrietrein de Ecofactorij in Apeldoorn realiseert ze daartoe een grootschalige mestverwerking. GreenFerm heeft in een samenwerking met diverse gerenommeerde marktpartijen een concept ontwikkeld om mest te verwerken dat voldoet aan de Meststoffenwet. Dit concept, bestaande uit een samenspel van bestaande en beproefde technologieën, moet uiteindelijk zorgen voor een exportwaardig eindproduct. De fabriek op de Ecofactorij gaat geen vergisting toepassen, maar onttrekt het meeste vocht aan de mest, met de bedoeling de droge reststof te verkopen aan Poolse en Duitse boeren.

Bedrijventerrein De Ecofactorij te Apeldoorn is gekozen wegens de centrale ligging in een gebied met een groot mestoverschot. Daarnaast biedt het bestemmingsplan van dit bedrijventerrein ruimte aan dergelijke installaties. De jaarlijkse verwerkingscapaciteit bedraagt circa 350.000 ton mest. Afspraken over de levering van 310.000 ton zijn reeds binnen. Circa 70 procent van de drijfmest is afkomstig van varkensbedrijven. De bouw start bijna 25 jaar na de eerste planontwikkeling. Al ruim twee jaar bezit Greenferm de noodzakelijke vergunningen. In eerste instantie zou de installatie medio 2017 operationeel zijn. Een maand geleden werd bekend dat Berkhof BV uit Scherpenzeel een meerderheidsbelang in Greenferm BV had verworven. Beide partijen verklaarden daarbij dat deze samenwerking de basis vormt om mestverwerking op een bestendige manier te realiseren. Met de overname van 75 procent van de aandelen door mestverwerker Berkhof is de zaak in een versnelling gekomen.

Bij de komst van deze mestverwerkingscentrale op de Ecofactorij wordt een klachtentelefoon geopend, waar bewoners van de naastgelegen woonwijk De Maten hun grieven kwijt kunnen. Dat meldt het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders na vragen van de SP. Die partij maakte zich na een artikel in de Stentor zorgen over de gevolgen van de centrale voor de bewoners van de wijk.

Zie ook: https://www.destentor.nl/apeldoorn/klachtentelefoon-bij-komst-mestverwerkingscentrale-in-apeldoorn~a18752bd/