Belangrijke Oproep: Algemene Ledenvergadering 2021

Beste Leden van Wijkraad Zuidoost,

Dinsdag 18 mei 2021 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

Deze ledenvergadering zal bepalen of de Wijkraad stopt, of doorgaat.

U bent vorig jaar geïnformeerd over de acties van de acties van het College van B&W om de verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken.

Hoewel er nog een formele bezwaarprocedure loopt bij de onafhankelijke bezwaren commissie, heeft de Gemeenteraad van Apeldoorn het intrekken van de verordening in december 2020 goedgekeurd.

Momenteel is de Wijkraad status loos. De Wijkraad kan officieel nu niet meer de hele wijk vertegenwoordigen, maar alleen nog de leden van de Wijkraad. Wanneer ons bezwaar definitief wordt afgewezen, dan blijft dat zo en heeft de Wijkraad alleen nog spreekrecht namens de leden van de wijkraad.

Vanwege het intrekken van de verordening en niet in het minst de wijze waarop de procesgang heeft plaats gevonden, heeft het bestuur besloten om de leden over het voortbestaan van de Wijkraad te laten stemmen en dus te laten beslissen. Het bestuur stelt voor om met alle activiteiten te stoppen, maar alleen de leden kunnen dat definitief besluiten.

Volgens de statuten moet tenminste twee-derde (2/3) van alle leden instemmen met opheffing van de vereniging.

Wanneer op de vergadering niet tenminste 2/3 van de leden aanwezig is zal er een nieuwe vergadering belegd moeten worden om over dit onderwerp te beslissen. Die vergadering zal dan een week later plaats vinden

Op die vergadering moet tenminste 2/3 van de aanwezige leden voor opheffen van de vereniging stemmen, om de vereniging op te kunnen heffen.

Wanneer besloten wordt de vereniging niet op te heffen, dan zal voor het voortbestaan van de vereniging een nieuw Dagelijks Bestuur nodig zijn. De voorzitter en de secretaris stoppen hoe dan ook op 1-1-2022 met hun taak. De penningmeester heeft aangegeven wel door te willen gaan.

Concreet betekent dat, dat een nieuwe voorzitter en secretaris nodig zijn om de vereniging voort te kunnen zetten, wanneer de leden besluiten om de vereniging NIET op te heffen. Komen er geen nieuwe bestuursleden, dan stopt de wijkraad alsnog met de activiteiten.

Omdat er gestemd moet gaan worden wordt u verzocht uw lidnummer bij de hand te houden. Elke lid zal stemmen onder vermelding van lidnummer, Postcode en Huisnummer. Dit gebeurt op afroep tijdens de vergadering. Bent u uw lidnummer kwijt, maar wilt u wel stemmen, vraag dan uw gegevens op via info@wijkraadzuidoost.nl . Vermeldt bij de aanvraag uw volledige naam en voorletters, en uw volledige adres gegevens. Op basis daarvan kan uw lidnummer naar het van u bij ons bekende mailadres worden gestuurd.

De vergadering zal ONLINE plaatsvinden via Microsoft Teams. Heeft u geen microfoon op uw computer, log dan ook in via uw smartphone, of via uw tablet. U kunt meerdere keren tegelijk inloggen. Uiteraard kunt u maar één keer stemmen.

Inloggegevens zullen via mail aan alle leden worden verstrekt. Ook niet leden kunnen inloggen. Zij kunnen uiteraard niet stemmen. Niet Leden kunnen de link downloaden via deze website en via Facebook, waar de Link voor de ALV zal worden gepubliceerd.

Wilt u wel aanwezig zijn, maar heeft u geen computer, geen tablet, of smartphone: misschien kunt u een beroep doen op familie of buren met een computer, zodat u toch  de vergadering kunt bijwonen.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Alex van Luttikhuizen

Voorzitter Wijkraad Zuidoost