Jaarvergadering

 

Wijkraad houdt algemene ledenvergadering

In april zou de Wijkraad  Zuidoost zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering houden, vanwege de coronacrisis wordt deze vergadering echter verplaatst naar dinsdagavond 6 oktober.
De vergadering begint om 20:00 uur.

I.v.m. de corona-maatregelen zal de vergadering online gehouden worden.
Voor deze online vergadering hoeft u geen software te installeren.

U kunt vanaf 19:50 uur inloggen via de volgende link: https://eu.yourcircuit.com/guest?token=66ec6fbd-d3cb-420e-9a12-07ab5692fd35
Als klikken niet werkt, dan kunt u de link ook kopiëren en plakken in uw browser.

U kunt er ook voor kiezen om in te bellen. Inbellen op het volgende nummer: 030 744 07 59
Pincode om de vergadering in te komen: Pincode 3145 6240 25 #
Uw microfoon wordt automatisch gedempt. Druk op *3 om het dempen op te heffen.

Het jaarverslag 2019 vindt u hier: Jaarverslag 2019 Wijkraad Zuidoost met de volgende bijlagen:
jaarrekening 2019 v3
verslag kascommissie
notulen-alv-23-4-2019

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen notulen ledenvergadering april 2019
3. Toelichting op het jaarverslag
4. Financieel jaarverslag en verslag kascontrolecommissie
5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
6. (Her-) benoeming bestuursleden
7. Voortbestaan Wijkraad Zuidoost (en overige Dorps- en Wijkraden)
8. Rondvraag / beantwoorden van voorafgaand aan de vergadering
ingediende vragen.

9. Sluiting

Een korte toelichting op de agenda:
punt 5:
Inge Fortgens, penningmeester buurtraad De Velden is bereid gevonden deze functie te vervullen
punt 6:
Statutair aftredend zijn de secretaris en de voorzitters van de buurtraden Groot Zonnehoeve en De Horsten/Hoeken.
Het bestuur draagt de volgende personen  voor om in deze functies te (her-)benoemen, resp.:
Aren Steenbergen, Ole van Boeckel en Jan Kalter.
Henk Hamers, voorzitter, heeft zich teruggetrokken als bestuurslid; het bestuur stelt voot Alex van Luttikhuizen te benoemen in deze vacature.
punt 8:
U kunt tot uiterlijk 3 oktober schriftelijk vragen stellen (via info@wijkraadzuidoost) die in de vergadering besproken zullen worden.