Velden – Bestuur

Bestuursleden Er is geen actieve buurtraad meer.
voorzitter:
Vergaderdata:
vice voorzitter:
Maandag 29 april 2019
Maandag 17 juni 2019
e-mail: secretariaatdevelden@gmail.com
penningmeester:
leden: 
 (secretariaatdevelden@gmail.com).
JAARVERSLAG  2017

Buurtraad De Velden

– Bestuur:
* Samenstelling per 01-01-2017:
Gerrit v.d. Heide (voorzitter), Ciska Otten (secretariaat), Huib Timmerman (penningmeester/Wijkkrant), Rik Huisken (vicevoorzitter) en Danielle Vos (jeugdactiviteiten/Energieke Maten)
* Afgetreden:
Albert van Bemmel, Marieke Krutzen en Bertha Woutersen.

– Op initiatief van de Buurtraad is er beplanting op de rotonde Landdrostlaan – Gildenlaan – Heemradenlaan gerealiseerd.

– In april heeft de Buurtraad, in samenwerking met de Energieke Maten, een Grofvuil actie georganiseerd.

– Vanwege het feit dat de “Wijkkrant de Maten”  in het leven is geroepen en omdat de Buurtraad daar een financiële bijdrage aan levert, is besloten het buurtblad “De Veldwachter” niet meer uit te geven. In de Wijkkrant heeft de Buurtraad een hele pagina tot zijn beschikking. Daarnaast kan met de bewoners gecommuniceerd worden via de website www.wijkraadzuidoost.nl en op Facebook ‘Buurtraad de Velden’.

– In mei is er een gezamenlijke actie in de Maten gehouden bij de scholen. In samenwerking met de wijkagenten en de scholen is ouders en grootouders gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk op de fiets dan wel lopend naar school te brengen, dit uit oogpunt van veiligheid en parkeerproblemen.

– In samenwerking met de Wijkraad is actie gevoerd tegen het voornemen windturbines te plaatsen in de polder Beekbergsebroek.

De windturbines waren dusdanig gepland dat het tot overlast zou leiden. Denk hierbij aan geluidsoverlast, slagschaduw en waardevermindering van de woningen. Ook de gezondheid van de bewoners stond hierdoor onder druk. Gelukkig kon een meerderheid in de gemeenteraad worden overtuigd dat het geen goed plan was om de turbines in Beekbergsebroek te plaatsen. Hierbij aantekenend dat de Buurtraad wel de mening is toegedaan dat er naar andere vormen van energieopwekking moet worden gezocht.

– Tijdens het lopende jaar heeft het bestuurslid Danielle Vos afscheid genomen. Zij hield zich met name bezig met jeugdactiviteiten en had zitting in de Energieke Maten. Haar plaats in het DB is ingenomen door Hidde Posthuma. Hij heeft tevens haar plaats ingenomen bij de Energieke Maten.

– In samenwerking met Stimenz, de Gemeente en Begeleid Wonen is er vervangende woonruimte gevonden voor een probleemgezin.

– Tevens is gerealiseerd:
* een verkeersdrempel bij het speelplein aan het Griffiersveld
* een afrit t.b.v. scootmobiel aan het Holtrichtersveld
* drie extra parkeerplaatsen aan het Dorpersveld
* een nieuw speeltoestel aan het Boswachtersveld
* een prullenbak achter de Plus

– Daarnaast heeft de Buurtraad:
* druk uitgeoefend bij het Waterschap en de gemeente i.v.m. het snoeien van de oevers van de vijvers in de Velden.
* een woningcorporatie er op geattendeerd dat er een te grote boot onder een carport lag en een brandgang was afgesloten. Verder is met mensen van de Woonmensen en Stimenz een schouw gehouden om te kijken wat eventuele verbeterpunten zijn. Onder meer diverse tuinen hebben de aandacht getrokken. De eigenaren van die tuinen hebben een brief van de woningcorporatie ontvangen.

– Lopende zaken: AED project, revitalisering Schoutenveld, brandgang Schepenenveld.