Velden – Bestuur

 

Bestuursleden De Buurtraad vergadert ongeveer 10 x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de basisschool de Marke aan de Holtrichtersveld 1 (hoek Schoutenveld). Voor het komende seizoen zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:
voorzitter:
Gerrit van der Heide maandag 11 september 2017
vice voorzitter: maandag 23 oktober 2017
Rik Huisken • maandag 4 december 2017
secretaris: maandag 22 januari 2018
Ciska Otten maandag 5 maart 2018
e-mail: secretariaatdevelden@gmail.com maandag 23 april 2018
penningmeester: maandag 11 juni 2018
Inge Fortgens
leden: 
Hidde Posthuma
Jenny van den Belt-Bakker (AED) De vergaderingen beginnen steeds om 19:30 uur.
Mocht u de vergadering niet kunnen bijwonen maar wel geïnteresseerd zijn in hetgeen besproken is, dan kunt u bij de secretaris de notulen opvragen (secretariaatdevelden@gmail.com).
JAARVERSLAG  2017

Buurtraad De Velden

– Bestuur:
* Samenstelling per 01-01-2017:
Gerrit v.d. Heide (voorzitter), Ciska Otten (secretariaat), Huib Timmerman (penningmeester/Wijkkrant), Rik Huisken (vicevoorzitter) en Danielle Vos (jeugdactiviteiten/Energieke Maten)
* Afgetreden:
Albert van Bemmel, Marieke Krutzen en Bertha Woutersen.

– Op initiatief van de Buurtraad is er beplanting op de rotonde Landdrostlaan – Gildenlaan – Heemradenlaan gerealiseerd.

– In april heeft de Buurtraad, in samenwerking met de Energieke Maten, een Grofvuil actie georganiseerd.

– Vanwege het feit dat de “Wijkkrant de Maten”  in het leven is geroepen en omdat de Buurtraad daar een financiële bijdrage aan levert, is besloten het buurtblad “De Veldwachter” niet meer uit te geven. In de Wijkkrant heeft de Buurtraad een hele pagina tot zijn beschikking. Daarnaast kan met de bewoners gecommuniceerd worden via de website www.wijkraadzuidoost.nl en op Facebook ‘Buurtraad de Velden’.

– In mei is er een gezamenlijke actie in de Maten gehouden bij de scholen. In samenwerking met de wijkagenten en de scholen is ouders en grootouders gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk op de fiets dan wel lopend naar school te brengen, dit uit oogpunt van veiligheid en parkeerproblemen.

– In samenwerking met de Wijkraad is actie gevoerd tegen het voornemen windturbines te plaatsen in de polder Beekbergsebroek.

 

 

De windturbines waren dusdanig gepland dat het tot overlast zou leiden. Denk hierbij aan geluidsoverlast, slagschaduw en waardevermindering van de woningen. Ook de gezondheid van de bewoners stond hierdoor onder druk. Gelukkig kon een meerderheid in de gemeenteraad worden overtuigd dat het geen goed plan was om de turbines in Beekbergsebroek te plaatsen. Hierbij aantekenend dat de Buurtraad wel de mening is toegedaan dat er naar andere vormen van energieopwekking moet worden gezocht.

– Tijdens het lopende jaar heeft het bestuurslid Danielle Vos afscheid genomen. Zij hield zich met name bezig met jeugdactiviteiten en had zitting in de Energieke Maten. Haar plaats in het DB is ingenomen door Hidde Posthuma. Hij heeft tevens haar plaats ingenomen bij de Energieke Maten.

– In samenwerking met Stimenz, de Gemeente en Begeleid Wonen is er vervangende woonruimte gevonden voor een probleemgezin.

– Tevens is gerealiseerd:
* een verkeersdrempel bij het speelplein aan het Griffiersveld
* een afrit t.b.v. scootmobiel aan het Holtrichtersveld
* drie extra parkeerplaatsen aan het Dorpersveld
* een nieuw speeltoestel aan het Boswachtersveld
* een prullenbak achter de Plus

– Daarnaast heeft de Buurtraad:
* druk uitgeoefend bij het Waterschap en de gemeente i.v.m. het snoeien van de oevers van de vijvers in de Velden.
* een woningcorporatie er op geattendeerd dat er een te grote boot onder een carport lag en een brandgang was afgesloten. Verder is met mensen van de Woonmensen en Stimenz een schouw gehouden om te kijken wat eventuele verbeterpunten zijn. Onder meer diverse tuinen hebben de aandacht getrokken. De eigenaren van die tuinen hebben een brief van de woningcorporatie ontvangen.

– Lopende zaken: AED project, revitalisering Schoutenveld, brandgang Schepenenveld.