Veiligheid en milieu

Burgernet

Veiligheid is een belangrijk punt. Wie zich onveilig voelt, levert in op zijn of haar eigen welbevinden. Wat kunt u doen om gevoelens van onveiligheid tegen te gaan? Allereerst is daar de inbraakpreventie. Maakt u daarmee inbraak onmogelijk? Nee, dat laatste is vrijwel uitgesloten. Maar u maakt het de inbreker wel moeilijker. En met name de gelegenheidsinbreker zit niet te wachten op een moeilijke klus. Voor verdere informatie klik hier.

Een andere mogelijkheid die het veiligheidsgevoel kan vergroten, is deelname aan een buurtpreventiegroep. De deelnemers van de WhatsApp groep melden zelf een incident aan de andere leden van de groep. De deelnemers van die groep houden in voorkomende gevallen contact met elkaar via de WhatsApp. Verwezen wordt naar de Wijkkrant van december 2016 waarin een artikel staat over zo’n WhatsApp groep. Zie pagina 11.

Maar niet elke buurt heeft zo’n buurtpreventiegroep. En toch wilt u een steentje bijdragen aan de eventuele oplossing van incidenten in uw buurt? Sluit u dan aan bij Burgernet. U krijgt via de app op uw smartphone berichten door over vermissingen, inbraken, enzovoorts. Meldingen van incidenten komen tot stand door tussenkomst van de centralist van de politiemeldkamer. Met de Burgernetapp werkt u samen met politie en gemeente aan het oplossen van een misdrijf of het opsporen van een vermist persoon. Voor meer informatie klik hier.

Erven

We wonen in de Velden vrijwel allemaal aan een woonerf of aan een 30 km-weg. Maar kennen we allemaal ook de verkeersregels die gelden voor die erven of 30 km-wegen? Daarom even een korte opfriscursus.

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zegt over de (woon)erven het volgende.
Artikel 44: Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken.
Artikel 45: Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15 km per uur.
Artikel 46: 1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.
2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing (artikel 25 = regels met betrekking tot gebruik parkeerschijf).

De 30 km-weg is een erftoegangsweg (ETW) en is het meest lokale wegtype in de Nederlandse wegcategorisering. Het betreft wegen met gemengd langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer, zonder rijrichtingscheiding en meestal zonder gescheiden fietspaden. De snelheid op die wegen is daar maximaal 30 km/uur. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Op een 30 km-weg gelden geen andere regels dan ‘normaal’.
bronnen: Veilig Verkeer Nederland en nl.wikipedia.org/wiki/Erftoegangsweg

U ziet het. Zowel de erven als de 30 km-wegen lenen zich absoluut niet voor hardrijden. Op het (woon)erf kunt u op elke hoek, garage of berging mensen en spelende kinderen verwachten die plotseling uw pad kruisen. Op de 30 km-weg heeft u te maken met veel toegangswegen tot (woon)erven en langzaam verkeer. Bedenk daarbij ook dat u slechts korte tijd verblijft op zo’n bijzondere weg. De tijdwinst die u maakt door toch even het gas flink in te drukken, is minimaal. Als u brokken maakt en zich bij een rechter mag verantwoorden, weegt die minimale tijdwinst niet op tegen de grote problemen waar u mee te maken krijgt.

Frituurolie en -vet…….een vergeten groep

De bladen staan vol over het gft, pmd en restafval. Uiteraard belangrijk hoe het verzamelen wordt georganiseerd. Maar er is meer. Wat dacht u van frituurolie of –vet. Het gft en de andere afvalstromen komen op welke wijze dan ook bij de afvalverwerkingsbedrijven. En worden daar verder verwerkt. Maar wat gebeurt er met de frituurolie? In Nederland wordt jaarlijks 23.000 ton frituurolie en -vet gebruikt (bron: MVO). 95% van die olie en dat vet verdwijnt in het restafval of via het riool. Frituurolie en frituurvet dat bij het restafval wordt gedaan schaadt het milieu en kan niet meer worden gerecycled tot biobrandstof. Dus tweemaal jammer. Olie en vet dat in het riool wordt gedaan, zorgt voor verstopping. Dit geeft veel overlast en het ontstoppen kost geld waardoor de gemeentelijke heffingen meer stijgen dan nodig is.

Als inwoners van Apeldoorn wonen we in een omgeving met prachtige natuur. En we willen het milieu niet extra belasten waardoor schade wordt aangebracht aan die natuur. Daarom is de Buurtraad de Velden van mening dat we ons niet op gemakkelijke wijze van het vet en de olie moeten ontdoen. Neem de moeite om de olie of het vet in een flacon te gieten en deze te deponeren in een inzamelcontainer. Deze staat bij de Coop aan de Snijdersplaats 10. Of rij even langs het Recycleplein aan de Aruba 16.

Meer weten over recycling, klik dan hier.