Privacyverklaring

De Wijkraad Zuidoost Wijkraad Zuidoost, gevestigd te Bierbrouwershorst 132a
7328 ND Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://wijkraadzuidoost.nl
Bierbrouwershorst 132a  7328 ND Apeldoorn
tel. (055) 542 22 20

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Wijkraad Zuidoost verwerkt uw persoonsgegevens om u via de telefoon, post of e-mail te kunnen benaderen.
De persoonsgegevens van de leden van onze vereniging worden in een ledenregister vastgelegd. In het ledenregister staan naast de naam, adres en aanmeldingsdatum van ieder lid contactgegevens  zoals telefoonnummer en e-mailadres.
Daarnaast staan in het ledenregister – voor zover deze informatie aan ons door de leden is verstrekt – de geboortedata van de leden vermeld. Dit laatste gegeven gebruiken we uitsluitend om inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand
.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Wijkraad Zuidoost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Wijkraad Zuidoost verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Wijkraad Zuidoost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Wijkraad Zuidoost gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wijkraad Zuidoost gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden
Hieronder een overzicht:

Cookie:                 Google Analytics
Naam:                   _ga
Functie:                Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptermijn:     2 jaar

Cookie:                 Google Analytics
Naam:                   _gid
Functie:                Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptermijn:     24 uur

Cookie:                 Google Analytics
Naam:                   _gat
Functie:                Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptermijn:     1 minuut

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkraad Zuidoost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijkraadzuidoost.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Wijkraad Zuidoost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijkraadzuidoost.nl of via contact