Hoogspanningslijnen

Update oktober 2020
Alex van Luttikhuizen doet een dringend beroep op de gemeente Apeldoorn vaart te houden bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in De Maten. Nu de provincie Gelderland heeft laten weten geen geld bij te dragen vreest Van Luttikhuizen, voorzitter van de wijkraad, vertraging.

Update juni 2020
De gemeente deelt het volgende mee:
Eind vorig jaar is het haalbaarheidsonderzoek van TenneT opgeleverd voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in de Maten.
Er zijn twee voorkeurtracés uitgekomen: één enkel in de Maten (voorkeur TenneT) en één onder de woonwijk én het aangrenzende bedrijfsterrein (voorkeur gemeente).

Voor de realisatie hebben we onvoldoende budget. Voordat we het project kunnen starten, moet eerst het tekort worden gefinancierd. Daarvoor heeft de gemeente geen eigen middelen beschikbaar. De gemeente wil nu met de provincie  in gesprek over mogelijkheden om het tekort gefinancierd te krijgen. Voor dat gesprek worden verschillende sporen bewandeld.

We kunnen daar op dit moment geen verwachtingen en een tijdspad bij benoemen.  Hopelijk is er voor de zomer meer duidelijkheid.

Update oktober 2018

Het is al jaren een wens van wijkraad Zuidoost (De Maten) dat de masten en kabels verdwijnen. In Apeldoorn-Zuid gebeurde dat enkele jaren geleden al wel.

Kosten

Nu komt er ook beweging rond het Matense tracé. Apeldoorn heeft bij TenneT gevraagd om een onderzoek naar het ondergronds brengen. Het draait daarbij om de technische haalbaarheid, de ruimtelijke gevolgen en vanzelfsprekend de kosten.
Directe aanleiding is een speciale regeling waarmee de rijksoverheid gaat bijdragen in het ondergronds brengen van dit soort trajecten. Die regeling wordt op 1 januari van kracht, maar Apeldoorn heeft de boel vast in gang gezet.

Bron: https://www.destentor.nl/apeldoorn/onderzoek-naar-hoogspanning-ondergronds-in-de-maten~a4196b9e/

———————————–

Onderzoek naar schadelijke effecten
Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de mogelijke effecten op de gezondheid van de magnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen. Uit deze onderzoeken kwamen wisselende resultaten naar voren. Uit analyses waarbij al deze resultaten op hun wetenschappelijke waarden zijn beoordeeld blijkt een zwakke, maar statistisch significante associatie tussen het optreden van leukemie bij kinderen met leeftijden tot 15 jaar en de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen.

Conclusie
Zowel de Gezondheidsraad als het RIVM komen tot de conclusie dat het gedegen analyses zijn, maar geven daarbij ook aan dat ondanks veel onderzoek daarnaar, er geen aanwijzingen zijn gevonden voor een oorzakelijk verband tussen blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen en het ontstaan van leukemie bij kinderen.
Uit een risicoschatting – onder aanname van een oorzakelijk verband tussen de magnetische velden en kinderleukemie – blijkt dat 0,5 van de 110 gevallen van kinderleukemie die in Nederland jaarlijks optreden aan de hoogspanningslijnen toegeschreven kunnen worden.

Advies
Op basis hiervan heeft de rijksoverheid het volgende advies opgesteld.
Bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0.4 microtesla (de magneetveldzone)

Magneetveldzone
In de praktijk komt deze magneetveldzone voor 150 KV-lijnen (zoals die door het zuidelijk deel van de Maten lopen) neer op een gebied van 2 x 80 meter, dus 80 meter ter weerszijden van de lijn gemeten vanuit het hart van de lijn.

Zie  ook: www.kennisplatform.nl/onderwerpen/hoogspanningslijnen/hoogspanningslijnen-en-kinderleukemie/

Hoogspanningslijnen in de Maten
Inwoners van de wijk De Maten willen dat de hoogspanningskabels in hun wijk nu ook ondergronds gaan, net zoals in Apeldoorn-Zuid is gebeurd.

Die wens leeft al decennia in de wijk en borrelt weer op nu de gemeente 3,2 miljoen euro van het Rijk krijgt. De gemeente betaalde in 2013 die miljoenen mee aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Zuid. Een risico was dat, want het was niet zeker dat Apeldoorn dit terug zou krijgen.

Dat gebeurt nu toch, bleek recent. En dat is voor bewoners van De Maten reden opnieuw aandacht te vragen voor ‘hun’ kabels. Zij maken zich zorgen over de nadelige gezondheidseffecten als gevolg van die kabels dichtbij hun huis.

Volgens de gemeente is het niet zo dat dit terugkomende geld nu vrijuit te besteden is. Apeldoorn gaf het eerder uit en krijgt het nu terug, benadrukt de gemeente.
bron: de Stentor 22 april 2016

Motie aangenomen door de gemeenteraad
Bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020  is de volgende motie aangenomen
Overwegende dat,
·         de rijksoverheid een landelijke regeling voorbereidt voor de financiering van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels,
·         deze landelijke regeling in 2017 zou moeten ingaan,
·         in de MPB 2017-2020 (p.39) wordt gesproken wordt over ‘diverse revitaliseringsprojecten en sociale projecten’ die in wijk De Maten worden opgepakt,
         zich in deze wijk bovengrondse hoogspanningskabels bevinden,
·         ondanks dat onderzoeksrapporten niet onomstotelijk hebben vastgesteld dat deze van invloed zijn op de gezondheid,
·         onderzoeksrapporten dus ook niet hebben vastgesteld dat deze niet van invloed zijn,
·         het uit voorzorg wenselijk is deze kabels ondergronds te brengen,
·         dit past binnen doelstelling 3 van programma 3, Openbare Ruimte, steronderwerp 3.2, te weten: in stand houden van de basiskwaliteit van de openbare infrastructuur m.b.t. functionaliteit, veiligheid, uitstraling en  kosten,
·         in het licht van een efficiënte inzet van schaarse middelen het wijs is bij revitaliseringsprojecten  – voor zover van toepassing – de hierboven genoemde landelijke regeling te betrekken,
Verzoekt het college
·         bij de planning van de revitaliseringsprojecten in de wijk De Maten, te anticiperen op de nieuwe regeling van het rijk voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels die volgens planning in 2017 zal ingaan.
En gaat over tot de orde van de dag.

Met het aannemen van deze motie is het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in de wijk De Maten weer een stukje dichterbij gekomen.

Ondergrondse kabels
Zie voor meer informatie over het toepassen van ondergrondse elektriciteitskabels:
http://www.hoogspanningsnet.com/over-hoogspanningsmasten/luchtlijnen-grondkabels/kan-alles-niet-ondergronds/

Elektromagnetische straling
Zie voor meer informatie over elektromagnetische straling in de woonomgeving:
Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magnetische velden